Breaking News

Pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah adalah …

Pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah adalah … (16 poin)
•memusuhi teman yang berbeda agama
• tidak memilih teman
• berdoa sebelum belajar​

Mapel B. Indonesia, Jenjang Sekolah Dasar

Jawaban:

berdoa sebelum belajar

Pertanyaan Baru di B. Indonesia


Penulisan kata “bersertifikat internasional”. Apkah kata internasional nya perlu pakai huruf kapital?

B. Indonesia, Sekolah Menengah Atas

bersetifikat seharusnya diubah menjadi(Bersetifikat)

Jawaban:

Bersertifikat..

Penjelasan:

seluruh kata awal harus memakai huruf kapital

jangan lupa untuk jadikan Jawaban tercerdas


Makna imbuhan pe- dan pe-an

note: ini aisyah cp nya​

B. Indonesia, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Imbuhan pe- memiliki makna :

*Bermakna sebagai pelaku. Contoh :

pe + kerja = pekerja

pe + makan = pemakan

pe + tulis = penulis

*Bermakna menyatakan tempat. Contoh :

pe-an + mandi = pemandian

pe-an + lelang = pelelangan

pe-an + latar = pelataran

Penjelasan:

semoga membantu

* Jawaban * :

” Kata Imbuhan “

Imbuhan pe- dan imbuhan pe-an yang sama-sama membentuk kata benda ini memiliki beberapa makna, diantaranya yaitu :

# Imbuhan pe-

Imbuhan pe- memiliki makna :

Bermakna sebagai pelaku. Contoh :

pe + kerja = pekerja

pe + makan = pemakan

pe + tulis = penulis

pe + ajar = pelajar

pe + tonton = penonton

Bermakna sebagai pekerjaan atau profesi. Contoh :

pe + tani = petani

pe + lukis = pelukis

pe + rawat = perawat

pe + dagang = pedagang

pe + minum = peminum

Bermakna menyatakan sifat. Contoh :

pe + malas = pemalas

pe + rusak = perusak

pe + marah = pemarah

Bermakna menyatakan alat. Contoh :

pe + tajam = penajam

pe + timbang = penimbang

pe +bersih = pembersih

pe + sikat = penyikat

# Imbuhan pe-an

imbuhan pe-an memiliki makna sebagai berikut :

*Bermakna menyatakan tempat. Contoh :

pe-an + mandi = pemandian

pe-an + lelang = pelelangan

pe-an + latar = pelataran

pe-an + makam = pemakaman

*Bermakna menyatakan proses. Contoh :

pe-an + pasar = pemasaran

pe-an + rakit = perakitan

pe-an + lebur = peleburan

pe-an + suling = penyulingan

pe-an + jual = penjualan

pe-an + data = pendataan

pe-an + cuci = pencucian

*Penjelasan* :

> Makna berimbuhan

1). Imbuhan Peng

Imbuhan peng merupakan salah satu imbuhan yang diletakkan pada awal kata dasar (prefiks). Imbuhan (prefiks) peng- mempunyai variasi bentuk (alomorf) pem-, pen-, peny-, pe-, peng-, dan penge-. Imbuhan ini berfungsi untuk menyatakan orang atau hal, pekerjaan, alat, dan sifat.

a. Menyatakan orang atau hal. Contoh:

Pembeli, Pemilih, Pengawas, Pengirim.

b. Menyatakan pekerjaan. Contoh:

penyanyi, pelaut, pemulung.

c. Menyatakan alat. Contoh:

Penghapus, Pembersih.

d. Menyatakan sifat. Contoh:

Pemarah, Penakut, Pelupa, Pemalas.

2). Imbuhan Peng-an

Pada umumnya, imbuhan ini mempunyai fungsi membentuk jenis kata benda (KB), yang diturunkan dari kata kerja (KK) berawalan me-. Dalam proses pembentukan kata berimbuhan, imbuhan peng-an mengalami variasi bentuk (alomorf) menjadi pe-an, pem-an, pen-an, peng-an, peny-an dan penge-an. Perubahan ini terjadi bergantung pada bentuk (atau huruf pertama) kata dasar yang dilekatinya. Simak contoh berikut:

Pelatihan, Pembentukan, Perakitan, Pemukulan, Pendapatan, Pengeboman, Pengikisan, Penyelamatan.

Makna imbuhan tersebut sering pula dipengaruhi atau ditentukan juga oleh kalimatnya. Makna imbuhan peng-an adalah:

a. Menyatakan Tempat.

Contoh: Penggilingan, Pemukiman, Penggorengan.

b. Menyatakan Hal.

Contoh: Perasaan, Penderitaan.

c. Menyatakan Hasil.

Pengakuan, Penghargaan, Penyelesaian.

d. Menyatakan Perbuatan atau Proses.

Pemberontakan, Pendaftaran, Penyajian, Pembentukan, Penyaringan, Pembuatan, Pembangunan, Pendidikan.

3). Imbuhan Per-an

Imbuhan per-an juga memiliki fungsi membentuk kata benda (KB), yang diturunkan dari kata kerja (KK) berawalan ber-. Dalam pembentukan kata, imbuhan per-an memiliki alomorf per-an, pe-an dan pel-an. Simak contoh berikut ini:

Perkebunan, Perundingan, Pekerjaan,Pelajaran

*Makna imbuhan per-an adalah sebagai berikut:

a. Menyatakan Hal, keadaan, atau hasil yang dinyatakan oleh verba (kata kerja). Contoh:

Persatuan menyatakan hal bersatu.

Pergerakan menyatakan hal bergerak.

Perdagangan menyatakan hal berdagang.

Pertanian menyatkan hal bertani.

Perjuangan menyatakan hal berjuang.

b. Menyatakan Tempat

Contoh: Perhentian menyatakan tempat berhenti

Perkebunan menyatakan tempat berkebun.

Perkemahan menyatakan tempat berkemah.

Perkotaan menyatakan tempat mendirikan kota.

Perkampungan menyatakan tempat mendirikan kampung atau berkampung.

c. Menyatakan Perbuatan. Contoh:

Perkelahian menyatakan perbuatan berkelahi.

Perzinaan menyatakan perbuatan berzina.

Percakapan menyatakan perbuatan bercakap.

Perlawanan menyatakan perbuatan melawan.

d. Menyatakan Hal yang berkaitan dengan kata dasar. Contoh:

Perkapalan menyatakan berkaitan dengan kapal.

Perbukuan menyatakan berkaitan dengan buku.

Persurat kabaran menyatakan berkaitan dengan surat kabar.

semoga membantu..


Tolong jawab dengan benar​

B. Indonesia, Sekolah Dasar

Jawaban:

salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan PENEKANAN pada saat mendeklamasikannya

jadi jawabannya adalah A) penekanan


25. Amanat yang dapat kita petik dari tindakan tokoh Yosua
adalah …
a. Jangan mengamati
tumbuhan terlalu dekat.
b. Sebaiknya, menghindari
untuk memegang
tanaman karena khawatir
tanamannya mati
c. Sebaiknya, kita
mempelajari tanaman di
sekitar kita
d. Upayakan untuk menanam
tanaman setiap hari.

B. Indonesia, Sekolah Dasar

Jawaban:

c.Sebaiknya, kita

mempelajari tanaman di

sekitar kita


Teks virtual adalah…. A.jenis pengembangan paragraf
dalam sebuah tulisan yg
rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dng urutan awal,tengah,dan akhir

b.penyajian informasi kepada masyarakat atau pembaca dengan menggunakan kombinasi antara teks dengan unsur grafisi.

c.sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan secara jelas.

d.teks yg berupa ajakan

tolong dibantu​

B. Indonesia, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

A.jenis pengembangan paragraf

dalam sebuah tulisan yg

rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dng urutan awal,tengah,dan akhir

Penjelasan:

SEMOGA MEMBANTU

KALO BOL3H KASIH MAHKOTA YAH MAKASIH